האתגר
חברות ישראליות המשקיעות בארצות הברית נוכחות, לעיתים, בפערים משמעותיים בין התוכנית העיסקית
שעליה התבססה ההשקעה, לבין מימושה בפועל. הפערים עשויים לנבוע מכמה סיבות:
 • העדר מידע מלא ושלם על התנאים העיסקיים בארה"ב.
 • פערי תרבות עיסקית.
 • בעיות ניהול ושליטה.
 • ניסיון מוגבל בניהול מחוץ לישראל.
 • העדר רשת ספקים מקומיים לחומרי גלם ושירותים במחירים תחרותיים.
 • קושי בגיוס כח אדם מקומי באיכות גבוהה.
איך תתמודד עם האתגרים בהקמת פעילות בארה"ב?
 • איך תאסוף מידע על התנאים העיסקיים בארצות הברית?
 • איך תבחר את מיקום מרכז הפעילות?
 • איך תערך להפתעות וקשיים לא חזויים?
 • איך תגייס מנהלים ועובדי מפתח שיובילו את המייזם?
 • איך תתגבר על פערי תרבות עיסקית בין ישראל וארצות הברית?
 • איך תמנף את ההצלחה שלך בישראל להצלחה בארצות הברית?
 • איך תחסוך שנים של הפסדים בשנות הפעילות הראשונות, עקב העדר ניסיון עיסקי בארצות הברית?
 • איך תקצר את תהליכי הלמידה ותשפר את רווחיות המייזם?
מנף את הניסיון שלנו לשיפור התוצאות העיסקיות של
הפעילות שלך בארצות הברית.